1. Troy Luke vs Dusty McLeod2. Kelton Myrberg vs Julius Descheenie2. Kelton Myrberg vs Julius Descheenie2. Kelton Myrberg vs Julius Descheenieprefight